Poplatky, ceny vodného a stočného

Poplatek za odvoz odpadu

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky

Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního  úřadu.

Poplatek je příjmem obce.

Výše poplatku je stanovena  dle platné vyhlášky obce (viz rubrika „vyhlášky“).

Plátce poplatku hradí poplatek v hotovosti, platebním příkazem nebo složenkou na účet obecního úřadu, a to nejdéle  do 31.ledna  příslušného kalendářního roku.

Poplatek za psa

 • staršího tří měsíců na 1 kalendářní rok – 200,- Kč (1 pes);
 • za druhého a každého dalšího psa – 300,- Kč

Splatnost poplatku je do 31. března příslušného kalendářního roku.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Hradí se za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

 • za provádění výkopových prací 5,- Kč/m2/den
 • za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 10,- Kč/m2/den
 • za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 10,- Kč/m2/den
 • za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 50,- Kč/m2/den
 • za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 10,- Kč/m2/den
 • za umístění stavebního zařízení 10,- Kč/m2/den
 • za umístění reklamního zařízení 10,- Kč/m2/den
 • za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč/m2/den
 • za umístěné skládky (např.stavebního materiálu) 5,-Kč/m2/den
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní akce 5,- Kč/m2/den
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč/m2/den

Poplatek je splatný:

 1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
 2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:

 1. kulturní akce 5 %
 2. sportovní akce 5 %
 3. prodejní akce 10 %
 4. reklamní akce 10 %

Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne pořádání akce.

Od poplatku jsou osvobozeny dobrovolné organizace, které mají trvalé sídlo v obci Sulice.

Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku.

Výše uvedené poplatky jsou splatné v hotovosti na Obecním úřadu v Sulicích.

Ceny vodného a stočného

Jednotná cena za vodu pitnou ve všech obecních částech obce Sulice pro rok 2020 je 44,03 Kč/m3.

Jednotná cena za stočné ve všech obecních částech obce Sulice pro rok 2020 je 37,66 Kč/m3 .

Sulice Hlubočinka
Křížka
Nechanice
Sulice
Želivec

Obecní úřad Sulice

Sulická č. p. 155
251 68 Sulice

IČ: 00240818
DIČ: CZ00240818

Telefon: 323 673 122
Fax: 323 673 122
E-mail: info@obecsulice.cz
Internet: www.obecsulice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí:
8:00–12:00, 13:00–15:30

Středa:
13:00–17:30