Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech obce

Účinnost od l. ledna 2019
Schválilo Zastupitelstvo obce Sulice pod svým Usnesením č.: 11/2018/9.
Aktualizováno dne 03.02.2020

Obsah

Článek 1
Účel a vymezení pojmů

 1. Zastupitelstvo obce Sulice v souladu s ustanovením § 102 Odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tyto Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebností a reálných břemen) na nemovitých věcech, zejména pak na pozemcích obce Sulice (dále jen „Zásady“) za účelem sjednocení postupu pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) k nemovitým věcem ve vlastnictví obce Sulice dotčenými
  stavbami a právy třetích osob.
 2. Dále bude postupováno v souladu se zákonem o oceňování majetku v platném znění, který současným základním zákonem k oceňování majetku a dále pak dle platné prováděcí vyhlášky.
 3. Věcná břemena jako jeden z institutů práv k věcem cizím jsou upraveny v §§ 1257-1308 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Věcná břemena částečně omezují vlastnická práva k nemovité a movité věci a rozčleňují se na služebnosti a reálná břemena. Služebnosti i reálná břemena jsou samostatnou věcí a zatěžují-li nemovitou věc jsou věcmi nemovitými. Práva odpovídajicí věcnému břemeni jsou spojena buď s vlastnictvím panujicí věci nebo patří určité osobě.
  Služebnost se vyznačuje tím, že postihuje vlastníka služebné (zatížené) věci tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet (tzv. pasivita). Podle oprávněného subjektu jsou služebnosti osobní nebo služebnosti pozemkové.
  Reálné břemeno je věcným právem k věci cizí, která věc zatěžuje tak, že její vlastník je povinen oprávněnému něco poskytovat, tj. něco dávat nebo konat (tzv. aktivita),
  Oprávněným z reálného břemene je určitá osoba nebo vlastník určité věci.
 4. Vznik a zánik služebnosti a reálných břemen je upraven v zákoně 89/2012 Sb.. zejména pak v §§ 1260-1262, 1299-1302, 1303-1308. Služebnost lze nabývat smlouvou, pořízením pro případ smrti, vydržením, ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci v případech stanovených zákonem (např. rozhodnutím stavebního úřadu, soudu atd.). Zřizuje-li se právním jednáním reálné břemeno nebo služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zápisem do tohoto seznamu.
  Věcná břemena zanikají dohodou, trvalou změnou, pro kterou již nemůže služební věc sloužit, dobou na kterou byla sjednána (50/99 let, doba neurčitá), a u osobních služebností smrtí oprávněné osoby. Eviduje-li se služební věc ve veřejném seznamu (např. operát katastru nemovitostí), je k účinkům dohody o zániku služebnosti nutný vklad do veřejného seznamu.
 5. Smlouva o vzniku věcného břemene je nejčastější způsob vzniku věcného břemene. Smlouva musí být písemná a musí být sepsána určitě, srozumitelně, konkrétně, úplně a vážně. Musí obsahovat přesné vymezení obsahu a rozsahu věcného břemene. V určitých případech musí být rozsah věcného břemene zaměřen a zakreslen v geometrickém plánu. Ve smlouvě musí být mimo jiné ujednána doba trvání věcného břemene a zda se zřizuje bezúplatně či za úplatu. Zřizuje-li se smlouvou služebnost k věci zapsané do veřejného seznamu, vzniká služebnost právní mocí rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu, zpětně ke dni, kdy byl návrh na zahájeni vkladového řízení doručen.
 6. Obec Sulice jako jeden ze subjektů věcného břemene. Projednávání věcných břemen spadá do samostatné působnosti Zastupitelstva obce Sulice.
  Vstupuje-li obec Sulice do smluvního vztahu jako oprávněná osoba (tzn. osoba, v jejíž prospěch se věcné břemeno zřizuje) a nelze pevně stanovit podmínky, za kterých bude věcné břemeno sjednáno, v těchto případech se bude postupovat individuálně.
  Vstupuje-li obec Sulice jako povinná osoba (tzn. osoba, která je povinna strpět uplatňování práv odpovídajících věcným břemenům), jsou podmínky uzavírání smluv o zřízení věcného břemene upraveny v následujicich článcích.
 7. Obec Sulice jako povinný subjekt. V tomto případě se jedná o omezení vlastnického práva k věci ve vlastnictví obce Sulice (nejčastěji se jedná o věci nemovité) a rozhodování o tomto majetkoprávním úkonu je v souladu se zákonem o obcích vyhrazeno Zastupitelstvu obce Sulice.

Článek 2
Výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemkům ve vlastnictví Obce Sulice dotčených stavbami inženýrských sítí

 1. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemkům ve vlastnictví obce Sulice (dále jen „služebné pozemky“ nebo jednotlivě „služebný pozemek“) dotčeným stavbami inženýrských sítí se rovná součinu jednotkové ceny uvedené
  v následující tabulce a délky stavby inženýrských síti zřízené na/ve služebných pozemcích v metrech, přičemž do délky se zahrnuje každý započatý metr stavby inženýrské sítě. Výše jednotkové ceny uvedené v tabulce se liší podle druhu1 služebného pozemku, když se rozlišuje zastavěná plocha a nádvoří od ostatních druhů pozemků, a podle části katastrálního území obce Sulice v němž se služebný pozemek nachází.
1.1 Katastrální území, v němž služebný pozemek leží Druh služebného pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří
Kč/bm/m2
Ostatní druhy Služebných pozemků
Kč/bm/m2
Sulice – cena × koeficient850,- (bez DPH)750,- (bez DPH)
 1. Vznikne-li v souvislosti se zařízením inženýrské sítě na/ve služebném pozemku ze zákona ochranné pásmo, nebo to požaduje oprávněný subjekt smluvně upravit, pak je obec Sulice jako vlastníka služebného pozemku výrazně omezena na svých právech, určí se výše celkové úplaty za zřízení věcného břemene a ochranného pásma podle následujících skutečností:
  1. Do 0,5m na každou stranu inženýrských sítí je stanoven koeficient ve výši 1,5 násobku výsledné ceny za zřízení věcného břemene podle tabulky 1.1 těchto Zásad;
  2. Od 0,51m do 0,75m na každou stranu inženýrských sítí je stanoven koeficient ve výši 1,75 násobku výsledné ceny za zřízení věcného břemene podle tabulky 1.1 těchto Zásad;
  3. Od 0,76m a výše na každou stranu inženýrských sítí je stanoven koeficient ve výši 2,0 násobku výsledné ceny za zřízení věcného břemene podle tabulky 1.1 těchto Zásad;
  4. Celková úplata za zřízení věcného břemene a ochranného pásma je součtem úplat uvedených v tabulce 1.1 těchto Zásad + násobeno příslušným koeficientem uvedeným v odst 2. Článku 2 těchto Zásad. O tom, zda vzniknuvší ochranné pásmo omezí obec Sulice výrazně, či nikoli, je oprávněná rozhodnout obec Sulice nikoli oprávněný subjekt žádající o zřízení věcného břemene.
 2. V případě, že výše úplaty za zřízení věcného břemene stanovená dle odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku nepřesáhne 5.000,- Kč, bude výše této úhrady vždy činit 5.000,- Kč.
 3. Úplata za zřízení věcného břemene stanovená dle odst. 1, odst. 2 nebo odst. 3 tohoto článku je základem daně z přidané hodnoty a bude k ní připočtena tato daň v plné výši.

Článek 3
Výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemkům ve vlastnictví obce Sulice dotčeným jinými stavbami a právy třetích osob (např. vjezdy, sjezdy, služebnost
stezky a cesty a jiné)

 1. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemkům ve vlastnictví obce Sulice dotčenými jinými stavbami (než stavbami inženýrských sítí) a právy třetích osob se rovná součinu jednotkové ceny uvedené v následujíci tabulce a výměry části služebného pozemku zatěžované věcným břemenem v metrech čtverečných, přičemž do výměry se zahrne každý započatý metr čtvereční zatěžované části služebného pozemku. Výše jednotkové ceny uvedené v následujici tabulce se liší podle druhu služebného pozemku, když se rozlišuje zastavená plocha a nádvoří od ostatních druhů pozemků, a podle části katastrálního územi obce Sulice v němž se služebný pozemek nachází.
1.1Katastrální území, v němž služebný pozemek leží Druh služebného pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří
Kč/bm/m2
Ostatní druhy Služebných pozemků
Kč/bm/m2
Sulice550,- (bez DPH)450,- (bez DPH)
 1. V pŕipadě, že výše úplaty za zřízení věcného břemene stanovená dle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 5.000,- Kč, bude výše této úplaty vždy činit 5.000,- Kč.
 2. Úplata za zřízeni věcného břemene stanovená dle odst. 1, odst. 2 tohoto článku je základem daně z přidané hodnoty a bude k ní připočtena daň v platné výši.

Článek 4
Rozsah věcného břemene

Nebude-li věcné břemeno zatěžovat služebný pozemek jako celek, nýbrž jen jeho část, bude část služebného pozemku, k níž se věcné břemeno zřizuje, vymezena geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí Smlouvy o zřízení věcného břemene a Návrhu na vklad práva do příslušného katastru nemovitostí. Poplatek za vklad práva do příslušného katastru nemovitostí
hradí vždy oprávněný z věcného břemene. Příloha či geometrický plán musí vždy obsahovat výkaz délek a výměr věcného břemene a ochranného pásma. Geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem na své náklady pořizuje oprávněný z věcného břemene.

Článek 5
Výjimky

V případech hodných zvláštního zřetele, zejména v souvislosti s výstavbou veřejně prospěšných staveb v obci Sulice může Zastupitelstvo obce Sulice rozhodnout, že výše úplaty za zřízení věcného břemene bude nižší, než je uvedeno v těchto Zásadách, nebo že věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

Článek 6
Výše úplaty za zřízení věcného břemene a dle smlouvy o smlouvě budoucí

Úplata za věcné břemeno zřizované na základě dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude určena v souladu s příslušnou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, odkazuje-li tato smlouva na znalecký posudek či Usnesení ZO Sulice, které těmto Zásadám předcházely, použije se pro určení výše úplaty za zřízení
věcného břemene ten dokument, na který se odkazovala smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Článek 7
Účinnost

Tyto Zásady nabývají účinnosti na základě schválení ZO Sulice dnem 1. ledna 2019.


1 §3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)


Sulice Hlubočinka
Křížka
Nechanice
Sulice
Želivec

Obecní úřad Sulice

Sulická č. p. 155
251 68 Sulice

IČ: 00240818
DIČ: CZ00240818

Telefon: 323 673 122
Fax: 323 673 122
E-mail: info@obecsulice.cz
Internet: www.obecsulice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí:
8:00–12:00, 13:00–15:30

Středa:
13:00–17:30